Code of Conduct

I Accoat A/S er det vores ambition at bidrage til en bæredygtig udvikling.

Vi mener, det at opføre os ansvarligt og samtidig øge vores internationalisering, indtjening og vækst går hånd i hånd.

For at sikre at vi lever op til vores ambition om ansvarlighed, er vi en del af den fastlagte CSR politik for SP Group:

CSR-politikken afspejler vores grundlæggende værdi om at skabe de bedste plast- og overfladeløsninger til gavn for både vores kunder og det omkringliggende miljø.

SP Groups CSR-politik udgør på den måde rammen for alle vores aktiviteter og for vores profil som en attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner.

CSR-politikken tager udgangspunkt i, at vi overholder al lovgivning, alle reguleringer og standarder samt gældende praksis indenfor vores branche.

Accoat og SP Group har tilsluttet sig de 10 principper for samfundsansvar i FN’s Global Compact, ligesom vi på koncernbasis aktivt arbejder med FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Derfor er CSR-politikken baseret på de fire områder i UN Global Compact som dækker menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Vi har også et ønske om løbende at samarbejde med vores leverandører med henblik på at fremme deres arbejde med samfundsansvar. Derfor har vi udarbejdet en ”Supplier Code of Conduct”, som danner grundlag for vores forventninger til og dialog med vores leverandører om samfundsansvar.

Vi vil i samarbejdet primært fokusere på vores formleverandører, da vores materialeleverandører er store velrenommerede internationale koncerner, som i forvejen på detaljeret vis offentliggør deres bestræbelser indenfor CSR.

Menneskerettigheder
I hele koncernen støtter og respekterer vi beskyttelsen af de internationale menneskerettigheder. I lande med risiko for krænkelse af menneskerettighederne bestræber vi os på at forebygge eventuelle menneskerettighedskrænkelser og foretage afhjælpning, såfremt vi måtte blive involveret i sådanne. Vi respekterer privatlivets fred overfor vores kunder og medarbejdere, herunder også beskyttelse af persondata. Vi arbejder for at der ikke diskrimineres og at der er lige muligheder for alle, uanset køn, alder, seksualitet og religion. Det gælder såvel internt i forhold til vores medarbejdere som eksternt i vores værdikæde.

Medarbejdere
Vi sikrer vores medarbejdere gode ansættelsesforhold, bl.a. ved at følge gældende lovgivning og kollektive overenskomster på vores områder i forhold til løn og andre ansættelsesvilkår. Derudover arbejder vi for, at vores medarbejdere får udviklingsmuligheder på arbejdet gennem fx efteruddannelse og træning.


Vi stræber efter at sikre vores medarbejdere et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Derfor forsyner vi vores medarbejdere med beskyttelsesudstyr og træning, så de er i stand til - og vil være forpligtede til - at udføre deres arbejdsopgaver på en sikker måde. Som en international virksomhed respekterer vi forskelle i kulturer og traditioner, ligesom vores relationer skal være karakteriseret ved gensidig tillid og respekt. Derfor tilstræber vi altid at beskytte vores medarbejdere mod enhver form for fysisk afstraffelse, psykisk og/eller fysisk tvang samt chikane.

Arbejdstagerrettigheder
I SP Group sørger vi altid for sunde og sikre arbejdspladser for vores medarbejdere, og vi respekterer deres ret til lige og retfærdige arbejdsvilkår i overensstemmelse med UN Global Compacts principper. Vi overholder relevant lovgivning, såvel national som lokal, og anerkender dermed også vores medarbejderes ret til foreningsfrihed, kollektive forhandlinger, hvile og fritid, lige løn for kvinder og mænd, antidiskrimination, barsel og lige muligheder for adgang til beskæftigelse og karriere. Hvis uafhængige fagforbund enten forbydes eller frarådes i et land, vil vi facilitere systemer, hvor medarbejderne kan udpege talsmænd til forhandlinger med ledelsen. Vi har især fokus på højrisikolande hvor vi sikrer at disse rettigheder bliver kommunikeret til alle medarbejdere på det lokale sprog. Vi tolererer ingen form for tvangs- eller børnearbejde. Hvis vi ansætter ungarbejdere mellem 15 og 18 år, må de ikke udføre hverken farligt arbejde eller natarbejde. Vi diskriminerer ikke hverken på baggrund af alder, køn, race, hudfarve, handicap, religion eller tro, sprog, national eller social oprindelse, fagforeningsmedlemsskab, politiske holdninger eller nogen anden diskriminationsgrund anerkendt af internationale konventioner. Vi træffer alene beslutninger vedrørende ansættelser, ansættelsesvilkår, forfremmelser og vederlag på baggrund af relevante og objektive kriterier.

Miljø
Vi vil systematisk arbejde på at reducere vores belastning af miljøet, bekæmpe klimaforandringer og fremme større miljømæssig ansvarlighed gennem vores certificerede miljøstyringssystemer. Generelt har plast en række unikke egenskaber, der er uundværlige for vores samfund og hvis plast produceres, anvendes og håndteres med omtanke, har det en positiv indvirkning på miljøet. På den baggrund bestræber vi os på at anvende miljøvenlige materialer i produktions og udviklingsprocesser, begrænse vores forbrug af materialer, spild og affald samt så vidt muligt at genbruge materialer og produkter. Derudover arbejder vi for at begrænse vores varme-, vand- og energiforbrug, udledning af drivhusgasser og produktion af støj, lugt og støv.
Når vi udvikler produkter, stræber vi derfor også altid efter at disse giver færrest mulige negative miljøpåvirkninger ligesom vi arbejder for udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier. For at efterleve vores bestræbelser på at agere miljømæssigt ansvarligt er alle vores produktions- og procesfaciliteter certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Derudover overholder vi alle miljømæssige direktiver inklusive REACH, Candidate list of Substances of Very High Concern og RoHS direktivet.

Anti-korruption
Vi ønsker i alle vores eksterne relationer at opretholde en høj integritet og ansvarlighed, og vi deltager ikke i nogen former for korruption, herunder afpresning, bestikkelse, underslæb, bedrageri, smørelse, nepotisme, karteldannelse eller interessekonflikt. Vi afstår fra at tilbyde, love eller nogen form for bestikkelse for at øve uretmæssig indflydelse på offentligt ansatte, dommere eller forretningsforbindelser. Vi afstår også fra selv at modtage, acceptere eller deltage i nogen form for bestikkelse. Dermed sikrer vi overholdelse af relevante internationale standarder og konventioner. Derudover overholder vi altid gældende internationale handelsembargoer, vi accepterer ikke konkurrence begrænsende opførsel og al relevant finansiel information offentliggøres og valideres i overensstemmelse med dansk lovgivning. Vores agenter, mellemmænd, konsulenter eller andre, der optræder på vores vegne, er også omfattet af disse forpligtelser til ikke at deltage i nogen form for korruption eller bestikkelse.

Monitorering og rapportering
Vi søger at dokumentere de forhold som er vigtige, når det handler om CSR og vores miljømæssige, sociale og økonomiske påvirkninger af omgivelserne. Hvert år fremlægger vi CSR relateret information i vores årsrapport for hele koncernen. Rapporten fungerer dermed også som rapportering om samfundsansvar i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs §99 a og b.

 

Dette site bruger cookies for at huske indstillinger, lave statistik og forbedre oplevelsen for dig. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.