Salgs- og leveringsbetingelser

Nedennævnte bestemmelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved særskilt skriftlig aftale i forbindelse med kontrakt- og ordrebekræftelse:

1. Tilbud og accept:
Såfremt intet andet er aftalt, er et afgivet tilbud gældende i 60 dage fra dets afsendelse.Accepten af tilbuddet kan være skriftlig eller mundtlig. Er accepten af tilbuddet ikke modtaget af Accoat A/S inden udløbet af denne frist, er tilbuddet bortfaldet. Såfremt accepten ikke er i overensstemmelse med tilbuddet, er accepten at betragte som et nyt tilbud, som Accoat A/S forbeholder sig retten til at afvise. Accoat A/S kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret mellemværende med Accoat A/S.

2. Ydelse:
Accoat A/S forbeholder sig ret til delleveringer.

3. Levering:
Levering sker ab fabrik. Køber bærer således risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen herefter. Dette gælder uanset om Accoat A/S ifølge aftale afholder udgifterne til varens transport og står for evt. tegning af forsikring mod skader, der rammer varen efter levering. Køber, der leverer emner til videre forarbejdning eller belægning hos Accoat A/S, skal afholde udgiften til transport og forsikring medmindre andet skriftligt aftales.

4. Pris:
Alle priser er normalt i danske kr. og eksl. moms.

5. Betaling:
Betalingsbetingelser er som anført i tilbud, på ordrebekræftelse eller 14 dage netto, hvor intet andet er nævnt. Efter forfaldsdag forbeholder vi os ret til at tilskrive renter. Rentesats er pt. 1,25% pr. md. 

6. Minimumspris:
Accoat A/S beregner en minimumspris ved mindre leverancer/ordrer. For hasteordrer beregnes et forhøjet gebyr.

7. Emballage:
Købers fremsendelsesemballage ved emner, der skal belægges eller videreforarbejdes, genbruges ved returneringen af varerne og skal derfor være solid nok til at beskytte disse mod overlast under transporten. Accoat A/S kan efter aftale med kunden og mod betaling levere emballage. 

8. Indgangskontrol:
Accoat A/S har ret til at afvise emner, som ikke er egnet til belægning eller mod ekstra betaling gøre dem egnede til belægning. Ved emner, der af køber er leveret til videre-forarbejdning, har Accoat A/S ret til at afvise disse, såfremt de er behæftet med fejl. Accoat A/S kan, når dette er muligt og mod betaling, rette eventuelle fejlbehæftede emner. Dette aftales skriftligt med køber.

9. Leveringstider:
Tidspunktet for levering aftales i tilbud/ordrebekræftelse. Leveringstiden er fastsat under forbehold af, at strejke, lockout, ildebrand eller anden force majeure ikke forhindrer leveringen til det aftalte tidspunkt, samt at denne heller ikke forhindres eller forsinkes af nødvendige leverancer eller uforudsete forsinkelser i fabrikationen. I tilfælde af forsinkelser er køberen ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, medmindre forsinkelserne skyldes fejl fra Accoat A/S´ side, der kan tilregnes Accoat A/S som groft uagtsomme eller forsætlige. Køber er således eksempelvis ikke berettiget til at hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen.

10. Mangler:
Såfremt de leverede varer er mangelfulde og disse mangler skyldes fejl, der  kan tilregnes Accoat  A/S som groft uagtsomme eller forsætlige, yder Accoat A/S en erstatning, der vil svare til værdien af en vederlagsfri ombelægning. Accoat A/S er altid berettiget til at foretage vederlagsfri ombelægning hhv. ombearbejdning af de belagte eller forarbejdede emner eller en reparation af samme, eller dele heraf, efter Accoat A/S´ valg. Accoat A/S´ ansvar er udtrykkeligt begrænset til den ovenfor anførte erstatning. Accoat A/S kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller tab, herunder driftstab, avancetab, tidstab eller lignende. Accoat A/S' ovennævnte ansvar er betinget af, at det gøres gældende straks efter, at fejlen er konstateret. Ligeledes er ansvaret betinget af, at produktet ikke udsættes for påvirkninger, som ligger uden for produktets anvendelsesområde. I tilfælde af en evt. mangel ,forbeholder Accoat A/S sig retten til at reducere erstatningskravet på baggrund af forholdet mellem aktuel og forventet levetid.

11. Reklamationer:
Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om varen er i kontraktmæssig stand. Eventuelle reklamationer over leverede varer skal ske straks og senest 8 dage efter varens modtagelse. Eventuelle fejlbehæftede produkter modtages kun retur efter aftale med Accoat  A/S og kun sammen med oplysninger om fejlens art og omfang.

12. Produktansvar og andre former for ansvar:
Accoat A/S er ansvarlig for personskader efter bestemmelserne i produktansvarsloven. Accoat A/S er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre, som indtræder, medens varen er i købers besiddelse. Accoat A/S er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, som er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori varen indgår. Accoat A/S' er kun ansvarlig for øvrige skader på fast ejendom og løsøre på samme betingelser, som for personskader, idet Accoat A/S' samlede ansvar dog aldrig kan overstige kr. 1.000.000,- inkl. renter og omkostninger pr. skade. Accoat A/S er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I den udstrækning, Accoat A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor 3. mand, er køber forpligtet til at holde Accoat A/S skadesløs i samme omfang, som Accoat A/S ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Dersom 3. mand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden part herom. Accoat A/S og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, der behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af varen.

13. Tilbageholdsret:
Accoat A/S har ret til at tilbageholde alle emner indleveret til bearbejdning, hhv. belægning, indtil betaling er sket med rente og evt. omkostninger.

14. Værneting og lovvalg:
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne skal tvisten afgøres af Retten i Helsingør eller Østre Landsret, afhængig af varens værdi.
Accoat A/S og køber er enige om, at dansk ret skal finde anvendelse på alle forhold mellem Accoat A/S og køber. Herunder skal dansk ret blandt andet finde anvendelse på vurdering af, om der foreligger en endelig og bindende aftale mellem Accoat A/S og køber, på vurderingen af, om de leverede varer er mangelfulde eller defekte, om køber eller Accoat A/S har  misligholdt aftalen om levering mv.

Dette site bruger cookies for at huske indstillinger, lave statistik og forbedre oplevelsen for dig. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.